UWAGA! - ZAMÓWIENIA NA DZIEŃ BIEŻĄCY SĄ PRZYJMOWANE DO GODZINY 18:00
W OPCJI DOWOZU DO KLIENTA SKLEP WYSYŁA ZAMÓWIENIA W GODZ. 10:00 - 21:00 (WAGA PRZESYŁKI DO 25 KG)

UWAGA - ZA ZAKUPY POWYŻEJ 100 PLN - DOSTAWA TYLKO 3 PLN !

Producenci
Bezpieczne zakupy
 • Elektroniczne formy płatności
 • Szyfrowane dane i transakcje
 • Opakowania próżniowe
 • Minimalny kontakt
Statystyki
Produktów:
2356
Kategorii:
417
Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego "SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w  Szczecinie
eSklep 153 (ul. Cedyńska 2)

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Wstęp
§ 2 Definicje
§ 3 Założenie konta użytkownika
§ 4 Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo
§ 5 Zamówienia i zawarcie umowy
§ 6 Płatność
§ 7 Odbiór towaru (osobisty)
§ 8 Dostawa zakupów do klienta
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
§ 10 Postępowanie reklamacyjne
§ 11 RODO
§ 12 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego https://espolem.szczecin.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest Spółdzielnia „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krasińskiego 79/80, 71-446 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035565, NIP 8510000575 oraz numer statystyczny: REGON 000981736.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres: e153@spolem.szczecin.pl lub pod numerem telefonu: 510-158-680.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:

a) zapoznania się z asortymentem Sklepu
b) sprzedaży Produktów
c) prowadzenia Konta Klienta.

§ 2 DEFINICJE

 1. Adres e-mail- adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".
 2. Adres do zwrotu towarów – ul. Cedyńska 2, 71-667 Szczecin.
 3. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych „Społem” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dni robocze – od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 7. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas zakładanie Konta, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu. 
 8. Klient - wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawiera Umowę w ramach Sklepu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
 10. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 11. Login - adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.
 12. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 13. Polityka Prywatności- dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem https://espolem.szczecin.pl/politykaprywatnosci.
 14. Produkt/Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem ul. Cedyńska 2, 71-667 Szczecin.
 16. Regulamin- niniejszy regulamin.
 17. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://espolem.szczecin.pl.
 18. Sprzedawca - właściciel Sklepu. (§1 ust. 2)
 19. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu albo stosownie do jego cech, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło. 
 20. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 21. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

§ 3 ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest pomocne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.
 3. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik jest obowiązany podać numer telefonu komórkowego w chwili rejestracji Konta.
 5. W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.
 6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji) przez Użytkownika.
 7. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera.
 8. Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu Moje Konto chyba, że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zażądać usunięcia Konta. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową. 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
 • urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej obsługującej Java Script
 • aktywnego konta poczty elektronicznej
 • włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności
 1. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

§ 5 ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) będącego przedmiotem Zamówienia.
 2. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami §3. Regulaminu lub dla Klienta dokonującego zakupów bez rejestracji. Zamówienia może składać osoba spełniająca definicję Klienta, o której mowa w §2. ust. 8, tj. osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która zawiera Umowę w ramach Sklepu, która to Umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna w ramach działalności gospodarczej lub inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy
  • założyć Konto wprowadzając wymagane przez Sprzedawcę dane w odpowiednim polu przed złożeniem pierwszego Zamówienia, chyba że zostało już wcześniej założone lub wybrać zakupy bez rejestracji
  • zalogować się do Konta
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz "Złóż zamówienie" bądź "Zamawiam"
  • wskazać dane do faktury oraz podać wszystkie wymagane dane do realizacji zamówienia
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
  • Kliknąć "Podsumowanie" oraz "Potwierdzam zakup"
 4. W przypadku zamówienia przez Klienta towaru na „wagę”, towar ważony jest w sklepie stacjonarnym. Klient jest zobowiązany wskazać ilość takiego towaru z dokładnością do setnego miejsca po przecinku, np. 0,30 kg
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o przygotowaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego przygotowaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.
 6. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta ceny i wynikającej z tego kwoty do zapłaty z uwagi na rozbieżność gramatur Towarów sprzedawanych na wagę.
 8. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto, stanowią cenę całkowitą za Produkt i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
 9. Zamówione towary są pakowane w reklamówki firmowe. Klient składając zamówienie ponosi ryczałtową opłatę w wysokości 3.96 PLN za 4 sztuki reklamówek, w których towary zostaną przygotowane do odbioru/dostawy. Opłata ta będzie automatycznie dodawana do koszyka podczas składania zamówienia. W przypadku jeśli liczba użytych reklamówek będzie mniejsza od liczby zapłaconych reklamówek - nastąpi automatyczny zwrot wyliczonej kwoty za niewykorzystane reklamówki na konto Zamawiającego. Cena reklamówki ulega obniżeniu w przypadku użycia stałych rabatów bądź np. kodów rabatowych.
 10. Minimalna wartość zakupów to kwota 50,00 zł brutto (kwota bez kosztu dostawy i bez użytych np. kodów rabatowych).
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.
 12. Z dniem 01.01.2024 zgodnie z Ustawą z dnia 17.08.2023 o zmianie Ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1718) na terenie Polski obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia. Wg. Ustawy za napoje energetyzujące uważa się napoje z zawartością tauryny lub kofeiny powyżej 150mg/litr (15mg/100ml). Klient potwierdzając ukończenie 18 lat ma prawo do zakupu napojów energetyzujących.

§ 6 PŁATNOŚĆ

 1. Za złożone zamówienie Klient dokonuje płatności wyłącznie za pośrednictwem platformy płatniczej : Płatności Shoper (BLIK lub Bank). Klient nie ma możliwości zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 4. Klient otrzyma każdorazowo potwierdzenie rozpoczęcia oraz zakończenia procesu płatności poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Za zamówiony towar Klient jest zobowiązany zapłacić w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia.
 6. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku fizycznego braku towarów pomimo złożenia zamówienia na ten towar lub dostępnej mniejszej ilości wagowej towaru i opłacenia przez Klienta, powstanie nadpłata, którą Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi w ten sam sposób w jaki doszło do zapłaty za towar. Termin zwrotu środków może wynieść od 2 do 5 dni roboczych.

§ 7 ODBIÓR TOWARU (OSOBISTY)

 1. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Odbioru Zamówienia zamieszczone są pod linkiem CZAS I KOSZTY DOSTAWY
 2. Zamówienia na bieżący dzień są przyjmowane do godziny 18:00
 3. Minimalna wartość zakupów to kwota 50,00 zł brutto (kwota bez kosztu dostawy i bez użytych np. kodów rabatowych).
 4. W dniu odbioru Zamówienia towaru do Klienta przekazywana jest przez Sprzedawcę na Adres e-mail lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca gotowość do odbioru.
 5. Klient obowiązany jest zbadać odebrane zamówienia w czasie i w sposób przyjęty przy odbiorach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia towaru Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy spisania właściwego protokołu
 6. Klient jest zobowiązany osobiście odebrać towar. Przy odbiorze zamówienia należy podać Numer Zamówienia oraz Imię Klienta
 7. Klient może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru (10:00 - 21:00). Szczegóły w zakładce CZAS I KOSZTY DOSTAWY
 8. W sytuacji, gdy Klient nie odbierze Zamówionego towaru w wyznaczonym dniu odbioru, lecz w terminie późniejszym, a w zamówieniu znajdowały się artykuły z kategorii świeżych (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery, pieczywo, nabiał itd.) Sprzedawca nie odpowiada w tym zakresie za jakość lub wady tego towaru.
 9. eSklep nie realizuje zamówień w dniach ustawowo wolnych od pracy.

§ 8 DOSTAWA ZAKUPÓW DO KLIENTA

 1. Informacje o godzinach wyznaczonych do Odbioru Zamówienia w ramach dostawy do Klienta zamieszczone są pod linkiem CZAS I KOSZTY DOSTAWY
 2. Zamówienia na bieżący dzień są przyjmowane do godziny 18:00 (DOSTAWA MINIMUM PO 2 GODZINACH OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)
 3. Minimalna wartość zakupów to kwota 50,00 zł brutto (kwota bez kosztu dostawy i bez użytych np. kodów rabatowych).
 4. Towar zamówiony wraz z dostawą jest ograniczony do wagi 25 kilogramów (1 zamówienie). W przypadku przekroczenia ww. wagi sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do podania adresu dostawy - kodu pocztowego oraz ulicy wraz z numerem. Dostawa jest realizowana tylko na terenie Szczecina - do części lewobrzeżnej (do części prawobrzeżnej Szczecina nie ma dostaw). Adres dostawy jest weryfikowany na podstawie kodu pocztowego (maksymalnie do 10 kilometrów od sklepu stacjonarnego który realizuje zamówienie). W przypadku braku możliwości dostawy sklep ma prawo odmówić realizacji zlecenia - po uprzednim kontakcie z klientem (nastąpi zwrot wpłaconej kwoty). Szczegóły w zakładce CZAS I KOSZTY DOSTAWY
 6. W dniu dostawy Zamówienia do Klienta – przekazywana jest przez Dostawcę wiadomość SMS (na numer telefonu Klienta) w którym będzie określony czas dostarczenia zakupów. Dostawca może również kontaktować się telefonicznie z Klientem jeśli nastąpi taka potrzeba (potwierdzenie adresu, opóźnienie dostawy, obecność Klienta w miejscu dostawy itp.).
 7. Standardowy koszt dostawy to 18 PLN.
 8. Klient może zamawiać towary wraz z Dostawą w godzinach od 10:00 do 21:00. Szczegóły w zakładce CZAS I KOSZTY DOSTAWY
 9. Klient obowiązany jest zbadać odebrane zamówienia w czasie i w sposób przyjęty przy odbiorach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia towaru Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy spisania właściwego protokołu.
 10. eSklep nie realizuje zamówień w dniach ustawowo wolnych od pracy.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e153@spolem.szczecin.pl lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę poniżej.
 5. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

  c) Produkt winien zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy – Punkcie przy ul. Cedyńskiej 2 w Szczecinie.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery, pieczywo, nabiał itp.)

  c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.    

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta
 2. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta. 
 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu).
 4. Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania u Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Sklepie.
 5. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 6. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy: e153@spolem.szczecin.pl. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 7. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do: 

  a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

  b) żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

 8. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.
 9. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 10. Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać Sprzedawcy zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Sklepu.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 12. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.
 13. W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
 14. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Sklepu:

  a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu (w tym strony internetowej Sklepu),

  b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://espolem.szczecin.pl/pl/contact lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 3 Regulaminu,

  c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Złożenie lub brak złożenia reklamacji nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

  d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,

  e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

§ 11 RODO

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod https://espolem.szczecin.pl/regulaminy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Sklepie. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 6. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 7. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.
 8. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 9. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SPOŁEM PSS SZCZECIN - eSklep 153 
ul. Cedyńska 2, 71-667 Szczecin 
adres e-mail: e153@spolem.szczecin.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Numer zamówienia(*) .........................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl